ALGEMEEN

Door aankoop van een entreebewijs en/of bezoek van de KERSENPROMS word je geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze huisregels. We vertrouwen erop dat je de huisregels van de KERSENPROMS naleeft en dat je aanwijzingen door of vanwege de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houd je je niet aan de huisregels, dan kan de organisatie je toegang tot het Promsterrein ontzeggen, zonder teruggave van entreegelden en/of andere vorm van compensatie.

EIGEN RISICO/AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de KERSENPROMS is altijd geheel voor eigen risico. De organisatie van de KERSENPROMS, de eigenaren van het terrein of door hen of de organisatie ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel – direct of indirect- als gevolg van het bijwonen van het evenement.

WAPENS/DRUGS

Het is verboden om wapens, stokken, messen, gevaarlijke sieraden of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht – zulks ter beoordeling van de beveiliging en/of de organisatie – op en rondom het Promsterrein bij je te dragen of in bezit te hebben.
Tevens is het verboden om op en rondom het Promsterrein goederen die vallen onder de Opiumwet (drugs) te gebruiken of in bezit te hebben. De beveiliging en organisatie of door haar ingeschakelde personen zijn bevoegd iedere bezoeker op het bezit van verboden goederen te onderzoeken en te fouilleren. De beveiliging, de organisatie of door haar ingeschakelde derden hebben het recht aangetroffen verboden goederen aan de politie / het bevoegd gezag over te dragen en aangifte te doen en jouw de toegang tot het festivalterreinen te ontzeggen.

TOEGANGSBEWIJZEN

Toegang is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs. Bij en gedurende ieder bezoek moet de bezoeker op verzoek zijn toegangsbewijs kunnen tonen.
Bezoekers jonger dan 12 jaar dienen te worden begeleid door een verantwoordelijke meerderjarige.
Bij constatering van onrechtmatigheden of fraude wordt aangifte gedaan bij de politie en de toegang tot het Promsterrein geweigerd.
Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen en mogen niet worden doorverkocht.

CONSUMPTIE/DRANKVERKOOP

Het is verboden om zelf meegebrachte dranken en etenswaren te nuttigen. Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het doorgeven van alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan. Het barpersoneel kan en mag om legitimatie vragen. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd. De verkoop van consumpties kan op grond van wangedrag, dronkenschap of drankmisbruik worden geweigerd. Glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en naar buiten worden genomen. Consumptiemunten zijn alleen geldig op het KERSENPROMS terrein en worden niet teruggenomen.

ROKEN

Roken in de zaal en bijbehorende ruimten, is niet toegestaan.

WIJZIGING PROGRAMMA

Indien het programma wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door ziekte of afwezigheid van een artiest) kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds betaalde entreegelden.

ANNULERING EVENEMENT

Mocht het evenement door elke vorm van overmacht of onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen, geen doorgang hebben, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van reeds betaalde entreegelden.

UW GEDRAG OP HET PROMSTERREIN

Het is niet toegestaan om de gebouwen, bar, tafels, podia, hekken en andere attributen te beklimmen. Ook Crowdsurfen is verboden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren op of rond het festivalterrein of de parkeerterreinen. De organisatie heeft het recht om bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.

Op grond van jouw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond het Promsterrein en het parkeerterrein of via melding van politie en/of andere organisaties kan de organisatie en door hen ingeschakelde personen jou ten alle tijden de toegang ontzeggen/weigeren. Het is ten strengste verboden met voorwerpen, waaronder inbegrepen (lege) bekers, draagplateaus, te gooien. De organisatie of door haar ingeschakelde personen hebben het recht van het Promsterrein verwijderde bezoekers de verdere toegang voor onbepaalde tijd te ontzeggen. (Financiële) schade veroorzaakt door onder meer het hierboven beschreven gedrag zal verhaalt worden op de veroorzaker.

FOTO & FILM

Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Wanneer u het festivalterrein betreedt, gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt en deze verspreid via alle mogelijke mediavormen.

PARKEREN

Parkeer op de aangegeven terreinen. Bezoekers die elders parkeren zullen worden weggesleept.

NEDERLANDS RECHT

Op en rondom het terrein waarop de KERSENPROMS wordt georganiseerd is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

OVERIG

In geval van twijfel of discussie over deze huisregels of over het (wan)gedrag van een bezoeker heeft/hebben de organisatie en/of door haar ingeschakelde personen altijd gelijk.

DE HUISREGELS VAN DE KERSENPROMS ZIJN BINDEND.
OVERTREDERS KUNNEN WORDEN VERWIJDERD VAN HET PROMSTERREIN.